Samisk veiviser / Saemien tsïegle

Samisk ungdom kan være med å spre informasjon om samiske forhold, og kan være samisk veiviser i et år. Søknadsfristen er 1. juni 2014.


UKM- festivaale 2012

Daelie 27. aejkien nasjovnale UKM-festivaale öörnesåvva, jïh daan jaepien medtie 500 noerh, aalterisnie 13-30 jaepieh, edtjieh meatan årrodh dej kategovriji sisnjeli tjeahpoe, filme jïh scene.


Daan jaepien noeretjïelte

Dov tjïelte lea vyørtegs dam tjïeltenommem ”Daan jaepien noeretjïelte” åadtjodh ? Seedth dov nammoehtimmiem daelie!